ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι αυξανόμενοι αριθμοί μεταναστών αποτελούν μια πραγματικότητα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ενώ η παρουσία των μεταναστών αποτελεί σχετικά πρόσφατη εμπειρία για κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, το φαινόμενο της μετανάστευσης δεν είναι καινούργιο στην Ευρώπη, αφού οι μετανάστες είχαν ανέκαθεν σημαντική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη σημερινή πολυπολιτισμικότητα των ευρωπαϊκών χωρών. Η γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού υποδεικνύει ότι το μεταναστευτικό κύμα προς την Ευρώπη θα συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμα. Η επιτυχής κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνική και πολιτική ζωή είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη.

Περισσότερα...

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ

Βασικός σκοπός του ADmiRe είναι ο σχεδιασμός, η εξέταση και η εφαρμογή ενός νέου εξειδικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Μεταναστών και ενός Πακέτου Ψηφιακών Εργαλείων για τα άτομα που εμπλέκονται στην εκπαίδευση ενηλίκων και τη στήριξη μεταναστών, με στόχο την αντιμετώπιση των ελλείψεων που επηρεάζουν τους νέους μετανάστες: ελλιπείς γνώσεις για το πολιτικό σύστημα της χώρας εισδοχής, έλλειψη δικτύωσης ανάμεσα στις κοινότητες μεταναστών και τις τοπικές κοινωνίες, πολιτικής κοινωνικοποίησης και κινήτρων συμμετοχής σε εκλογές.

Περισσότερα...

 

ΕΤΑΙΡΟΙ


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account